Általános szerződési feltételek

WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.epadlo.hu, online áruházban (a továbbiakban „webshop”) történő vásárlás szabályait és feltételeit rögzítse.

 

1.Regisztráció

A webshopban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Ön a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta és az azokban foglaltakkal egyetért.

A webshop üzemeltetője:

 

Név:                              HSG Consulting Kft.

Székhely:                      1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fszt. 4

Raktár:                         1165 Budapest, Zsemlékes út 25. 3-as kapu (bejárat a Nyílpuska utca felől)

Cégjegyzékszám:         01-09-186859

Adószám:                     24870302-2-42

 

Bankszámlaszámok:

HUF                           12010611-01687666-00100005

EUR                           12010611-01687666-00200002

 

Web:                                www.epadlo.hu

Ügyfélszolgálat:            rendeles@epadlo.hu

 

A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási adatok

 

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:

Cég vagy az Ön neve

Adószáma

Utca, házszám

Irányítószám

Város

 

Ezek után meg kell adnia jelszavát.

A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a szállító részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

 

1.1.  A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

Valamennyi termék mellett megtalálja annak leírását, jellemzőit, valamint a fizetendő vételárat. Ezek az árak a webshop eladási árai. Magyarországon ez a bruttó árat jelenti. Külföldi vásárlás esetén a különböző járulékos költségek minden esetben a vásárlót terhelik, legyen az például bármiféle adó, vagy vám, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben további kérdései lennének, keressen meg minket elérhetőségeink valamelyikén.

 

2. A megrendelés és visszaigazolás

 

2.1. A webshopban lévő termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a webshopon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. Korábbi rendeléseit a „Saját fiók” menüpontban, a "Rendeléseim" hivatkozásra kattintással tekintheti meg. Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseit, a "Kapcsolat" menüpont alatt lévő e-mail címen tegye fel! A megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben tájékoztatást („visszaigazolás”) küldünk. Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz Cégünk ezen visszaigazolással – és a vételár megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására. A visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók, azaz az ÁSZF maradéktalanul az Ön és Cégünk között létrejövő szerződés részét képezi. Cégünk, mint eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag írásban tér el. A visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadók.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása kizárólag hétköznapokon történik.

 

2.2. Az Eladó - a Vevő megrendelése alapján - a mindenkor érvényes árlistájában található áruk beszerzését, és a saját raktárába (és/vagy egyéb helyre) történő leszállítását, valamint az áruk vételárának megfizetése ellenében az áruk tulajdonjogának átruházást vállalja.

 

2.3. Az Eladó a megrendelés írásbeli visszaigazolásában visszaigazolt feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Eladó és Vevő (a továbbiakban együttesen: „felek”, bármelyikük külön: „fél”) között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről – a Vevő megrendeléséről - küldött írásbeli visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás tartalmával bármilyen okból kifolyólag nem ért egyet, úgy azt írásbeli nyilatkozatban (elektronikus úton a mintaterem@dreamstore.hu e-mail címen) kifogásolhatja 24 órán belül (nyilatkozattétel).

A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolásban rögzített feltételek szerinti adásvételi szerződés létrejöttét jelenti.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházban bármilyen technikai okból tévesen megjelenő árakat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásban helyesbítse.

 

2.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.

 

3.                  Teljesítés

 

3.1. Eladó a visszaigazolás szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, az áru gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a saját raktárába szállítja. Eladó az áru beérkezésekor értesíti a Vevőt.

 

3.2. Az áruk átadás-átvételére az Eladó raktárában kerül sor. A Vevő által kért kiszállítás esetén azonban az árukat Eladó a visszaigazolásban vállalt feltételekkel, a visszaigazolásban megjelölt címre kiszállítja. Eladó az áruk kiszállításának várható időpontjáról, legalább az azt megelőző 3 nappal tájékoztatja a Vevőt.

 

3.3. Az áru mennyiségi és minőségi megvizsgálása a teljesítés helyén történik meg. Vevő az áru átadásakor az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni az átvételkor. Vevő az Eladó által kiállított számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen aláírásával igazolja, hogy az árut hiánytalan mennyiségben és megfelelő minőségben átvette, amennyiben ezzel ellentétes kifejezett kifogás nincsen a dokumentumon. Az áru kifogás nélküli átvétele után Eladó utólagosan szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

 

3.4. Vevő köteles megfelelő személyt biztosítania az áru átvételére (cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, Vevő fuvarozója, stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles az Eladónak igazolnia az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy az árukat a Vevő részére leszállítottnak tekintik.

 

3.5. Amennyiben Vevő a megvásárolni kívánt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben Eladó jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, valamint 15 napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles az Eladónál felmerült valamennyi költséget és kárt az Eladó felhívására megfizetni. Elállás esetében Eladó jogosult a Vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

 

3.6. Az áruk Vevő, vagy Vevő fuvarozója részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.

 

3.7. Vevő az adásvételtől a visszaigazolt áru vételárának megfelelő összegű bánatpénz fizetése mellett jogosult elállni (ez tartalmazza az Eladó összes költségét). Vevő jogosult az adásvételtől az Eladó felé fizetendő kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül elállni, amennyiben az eladni kívánt áruk forgalmazója/gyártója az árukat részben vagy egészben nem szállítja le az Eladó részére.

 

4.                  Tulajdonjog fenntartása, szavatosságvállalások

 

4.1.            Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. továbbértékesítés, beépítés stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

 

4.2.            Eladó a Vevő részére átadott árura a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági és jótállási feltételeket vállalja. Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja.

A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk, a fogyasztónak minősülő vásárlók esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.

 

4.3. Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő az Eladó felé az áru átvételt követően haladéktalanul jelezni köteles, hogy ezen esetben Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

 

4.4. Felek megállapodnak, hogy az Eladó késedelmes vagy hibás teljesítésből, illetőleg meghiúsulásból eredő kártérítési felelősséget a vételár 10%-ban korlátozzák, figyelemmel arra is, hogy az Eladó teljesítése jelentősen függ az áru gyártójától/importőrétől. Felek nem tekintik Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy késedelmesen tudja időben leszállítani az árukat az Eladó részére, illetőleg, ha vis maior (felek érdekkőrén kívül felmerülő, előre nem látható olyan körülmény, melynek elhárítására önhibájukon kívül nem képesek) lép fel.

 

5. A termék visszaszolgáltatása

 

5.1. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől kizárólag az alábbiak szerint jogosult elállni. A Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát adásvételi szerződés esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

5.2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.  

 

5.3. Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni.

Vevő elállása esetén, amennyiben a Vevő fogyasztó, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A szabályos Vevői elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

5.4. Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.).

 

5.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható.

 

Cégünk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a)      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)      olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c)      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d)      romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e)      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)       olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g)      olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)      olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i)       lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j)       hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k)      nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)       lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m)   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

5.6. Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Vevők esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

 

 

 

6. Fizetési feltételek

 

6.1. Az áruk vételárát, továbbá szolgáltatások díját a webáruház (www.epadlo.hu) tartalmazza. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése azajánlatkérés/megrendelés előtt.

 

6.2. Amennyiben Eladó a visszaigazolásban foglalót vagy előleget jelölt meg a teljesítés előfeltételeként, úgy a teljesítést csak ezen összeg beérkezését követően kezdi meg. Erről az Eladó díjbekérőt készít, melyet a Vevő által a regisztráció során megadott email címre kézbesít. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát, amennyiben Vevő az előleget/foglalót a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem fizeti meg. Eladó ebben az esetben elállásra is jogosult.

 

6.3. Amennyiben a visszaigazolás másképp nem rendelkezik, az áruk teljes vételárának megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. Eladó mindaddig megtagadhatja az áruknak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár megfizetése maradéktalanul meg nem történik.

 

6.4. Amennyiben felek a fentiektől eltérően utólagos banki átutalással történő fizetésben állapodtak meg, úgy Eladó legkésőbb az áruk átadásával átadja a számláját is, melyet Vevő az abban foglaltak szerint köteles teljesíteni.

 

6.5. Egy összeg akkor minősül megfizetettnek, ha azt az Eladó számlavezető bankja az Eladó számláján jóváírta. Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének/igényének beszámításra nem jogosult.

 

6.6. Amennyiben Vevő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni az Eladó részére a késedelmes összeg után a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés megtörténtéig. Eladó jogosult megtagadni a Vevő további kiszolgálását, amennyiben Vevőnek tartozása áll fenn Eladó felé. Vevő köteles továbbá az Eladónak a Vevő lejárt tartozásának behajtása során felmerült összes költséget is megtéríteni (pl. ügyvédi munkadíj 30 eFt+ÁFA/óra áron).

 

7. Vegyes rendelkezések


7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködésük során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.

 

7.2. A jelen ÁSZF-vel kapcsolatos jognyilatkozatokat – a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése esetén – írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként – a felek címére – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 5 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.

 

7.3. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

 

7.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont és Fgytv. 2. § a) pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a szolgáltató nem köteles alkalmazni.

 

7.5. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

7.6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@epadlo.hu címen, valamint a +36 30 828 6985 telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk (székhelyünkön) hétfőtől péntekig 9:00-17:00 között, valamint szombaton 9:00-14:00 várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshopunkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.

 

7.7. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

 

7.8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

 

7.9. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

 

1. számú melléklet:       Elállási/Felmondási mintatájékoztató

2. számú melléklet:       Elállási/felmondási nyilatkozat

3. számú melléklet:       A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 

2022.07.01

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      számú melléklet 

 

Elállási/Felmondási tájékoztató 

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (postán: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fszt. 4., emailben: info@dreamstore.hu). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a sértetlen terméket az eredeti, kereskedelmi forgalomba hozható csomagolásában. 

Ön köteles számunkra a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve az esetleges házhozszállítási költséget). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a termék az Ön hibájából értékcsökkent, akkor arról írásban értesítjük és az értékcsökkenés összegével csökkentjük a visszatérítés összegét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      sz. melléklet 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: 

HSG Consulting Kft. 

1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fsz. 4. 

info@epadlo.hu 

+36 30 828 6985

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:1 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:2              ...................................... 

A fogyasztó(k) neve: ...................................................................................... 

A fogyasztó(k) címe: ...................................................................................... 

 

Kelt, …….                    

......................................................................... 

A fogyasztó(k) aláírása  

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

                                         

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése. 

2 A megfelelő jelölendő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 

 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb fél év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékekkel kapcsolatos szavatossági igények kivizsgálása érdekében a termékeket a gyártó részére továbbítani fogjuk. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

 

 

 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

3. Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén vállalkozásunk jótállásra köteles az „egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetében. 

Egyebekben, szerződés alapján Cégünk jótállást a termékekre nem vállal. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  

Az „egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetében, a hivatkozott rendeletben meghatározott határidőn belül illetik meg a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti jogok. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.